ინფორმაცია სწავლის პირობების შესახებ 

I AM A STUDENT

www.gguni.ge

სწავლების შესახებ

სწავლების ფილოსოფია

ქართულ-გერმანული აკადემიის სწავლება ემყარება კომუნიკაციურ მიდგომას, რომელთან კომბინაციაში ასევე გამოიყენება ენის სწავლების სხვა აღიარებული მეთოდები.

სწავლების მთავარი მიზანია, კურსის დასრულების შემდეგ შემსწავლელს შეეძლოს კურსის ფარგლებში ოთხივე ენობრივი უნარ-ჩვევის შესაბამისი კომუნიკაციური მიზნით გამოყენება.

სტუდენტის ცოდნის შემოწმება

ყოველ მერვე გაკვეთილზე (სასწავლო თვის ბოლოს) ტარდება ტესტირება, რომელიც ამოწმებს სტუდენტს პროგრესს. ტესტის შინაარსი მოიცავს გავლილ მასალას და ამოწმებს სტუდენტის ენობრივ უნარ-ჩვევებს  (ლექსიკურ-გრამატიკული ნაწილი, მოსმენის ნაწილი, წერის ნაწილი და საუბრის ნაწილი).

დონის დამადასტურებელი გამოცდა

ყოველი დონის დასრულებისას ტარდება გამოცდა, რომელიც ამოწმებს ოთხივე ენობრივ უნარ-ჩვევას. მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი თითოეულ მოდულში არის 15. გამოცდა ჩაბარებულად ჩაითვლება თუ აპლიკანტი მიიღებს 60 ქულას. გამოცდის ჩაბარების შემთხვევაში, სტუდენტი მიიღებს სერტიფიკატს, სადაც აღნიშნულია გამოცდის ჩაბარება და მიღებული ქულა.

იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტი გამოცდას ვერ ჩააბარებს, მას უფასოდ მიეცემა უფლება კიდევ ერთხელ გავიდეს გამოცდაზე მომდევნო 10 დღეში. კვლავ ჩაჭრის შემთხვევაში, სტუდენტს მიეცემა რეკომენდაცია კურსი კვლავ გაიაროს ან მიიღოს კურსის მოსმენის სერტიფიკატი

გამოცდა ტარდება დონის დასრულების ბოლო კვირას.

 

ექსტენსიური კურსის ხანგრძლივობა

/კვირაში ორჯერ. ერთი გაკვეთილი - 1.5 ასტრონომიული საათი/

ინგლისური ენა

ინგლისური ენა Beginner  - 3 სასწავლო თვე.

ინგლისური ენა Elementary - 4 სასწავლო თვე.

ინგლისური ენა Pre-Intermediate  - 5 სასწავლო თვე.

ინგლისური ენა Intermediate   - 5 სასწავლო თვე.

ინგლისური ენა Upper-Intermediate  - 11 სასწავლო თვე.

 ინგლისური ენა Advanced    - 5 სასწავლო თვე.

 

გერმანული ენა

გერმანული  ენა A1.1 - 3 სასწავლო თვე. 

გერმანული  ენა A1.2 - 3 სასწავლო თვე. 

 

გერმანული  ენა A2.1 - 5 სასწავლო თვე. 

გერმანული  ენა A2.2 - 5 სასწავლო თვე. 

 

გერმანული  ენა B1.1 - 5 სასწავლო თვე. 

გერმანული  ენა B1.2 - 5 სასწავლო თვე. 

 

გერმანული  ენა B2.1 - 5 სასწავლო თვე. 

გერმანული  ენა B2.2 - 5 სასწავლო თვე. 

გერმანული  ენა B2.3 - 5 სასწავლო თვე. 

 

ტერმინების განმარტება

ექსტენსიური სასწავლო კურსი - ტარდება კვირაში ორჯერ.

1 სასწავლო თვე = 8 გაკვეთილი.

1 გაკვეთილი = 1.5 ასტრონომიულ საათი.

 

2019-2020 წლის აკადემიური კალენდარი

1-15 სექტემბერი - რეგისტრაცია/ტესტირება/გასაუბრება.

I ტრიმესტრი - 16 სექტემბერი - 30 დეკემბერი.

შუალედური/ საბოლოო გამოცდა - 23-30 დეკემბერი.

შობა-ახალი წლის არდადეგები - 31 დეკემბერი-12 იანვარი.

 

II ტრიმესტრი - 8 იანვარი - 2 მაისი.

შუალედური/ საბოლოო გამოცდა - 24 აპრილი -2 მაისი.

აღდგომის არდადეგები - 17-23 აპრილი.

 

III ტრიმესტრი - 4 მაისი - 30 ივნისი.

შუალედური/ საბოლოო გამოცდა -22- 29 ივნისი.

 

ზაფხულის სკოლა - 1 ივლისი - 31  ივლისი (1 თვიანი ინტენსიური კურსი, კვირაში 5 გაკვეთილი = 20 გაკვეთილი სასწავლო თვეში)

საბოლოო გამოცდა - 31 ივლისი.

ზაფხულის სკოლისთვის რეგისტრაცია - 1 ივნისი - 25 ივნისი.

ზაფხულის  მოკლე კურსები - 1 ივლისი -  10 აგვისტო .