არაწესიერი ზმნები ინგლისურში

Base Form Past Simple Past Participle
საწყისი ფორმა წარსული დრო წარსულის მიმღეობა

  1.  be                was, were       been       (ყოფნა)

2.   beat             beat                beaten    (ცემა)

3.   become     became         become   (გახდომა)

4.   begin           began             begun     (დაწყება)

5.  break            broke              broken    (გატეხვა)

6.  bring             brought         brought   (მოტანა)

7.  build             built                built          (აშენება)

8.  burn             burned           burnt        (დაწვა)

9.  buy               bought           bought     (ყიდვა)

10.catch           caught            caught       (დაჭერა)

11.choose       chose             chosen       (არჩევა)

12.come           came               come         (მოსვლა)

13.cost              cost                  cost           (ღირს)

14.cut                cut                    cut             (დაჭრა)

15.dig                dug                   dug            (ამოთხრა)

16.do                 did                    done          (გაკეთება)

17.draw            drew                 drawn        (ხატვა)

18.dream         dreamed         dreamt       (ოცნება)

19.drive            drove               driven         (ტრასპორტის მართვა)

20.drinK           drank               drunk          (დალევა)

21.eat               ate                    eaten           (ჭამა)

22.fall               fell                     fallen          (დაცემა)

23.feel              felt                     felt              (გრძნობა)

24.fight            fought               fought       (ბრძოლა)

25.find             found                 found        (პოვნა)

26.fly                flew                     flown        (ფრენა)

27.forget         forgot                 forgotten (დავიწყება)

28.forgive       forgave              forgiven    (პატიება)

29.freeze        froze                   frozen       (გაყინვა)

30.get              got                      got             (მიღება)

31.give            gave                   given         (მიცემა)

32.go              went                   gone          (წასვლა)

37.grow         grew                   grown       (გაზრდა)

38.have         had                     had            (ქონა,ყოლა)

39.hear         heard                  heard        (გაგონება)

40.hide         hid                        hidden     (დამალვა)

41.hit             hit                         hit              (დარტყმა)

42.hold         held                     held          (ხელში ჭერა)

43.hurt          hurt                     hurt           (ტკენა)

44.keep         kept                    kept           (შენახვა)

45.know        knew                  known      (ცოდნა)

46.learn        learned              learnt       (სწავლა)

47.leave        left                       left            (დატოვება)

48.lend         lent                      lent          (სესხება)

49.lose         lost                       lost           (წაგება)

50.make      made                   made        (გაკეთება)

51.mean     meant                  meant       (მნიშვნელობის ქონა)

52.meet      met                       met            (შეხვედრა)

53.pay         paid                      paid           (გადახდა)

54.put         put                        put             (დადება)

55.read      read                      read            (წაკითხვა)

56. ride      rode                      ridden        (ცხენის, ველოსიპედის ტარება)

57.ring       rang                      rung            (ზარის დარეკვა)

58.rise       rose                       risen            (ადგომა)

59.run       ran                         run               (სირბილი)

60.say        said                       said              (თქმა)

61.see       saw                        seen            (დანახვა)

62.sell       sold                       sold             (გაყიდვა)

63.send    sent                       sent             (გაგზავნა)

64.show  showed                 shown         (ჩვენება)

65. shut   shut                       shut             (დახურვა)

66. sing    sang                      sung           (მღერა, სიმღერა)

67. sit       sat                          sat               (დაჯდომა)

68. sleep  slept                     slept           (დაძინება)

69.speak  spoke                   spoken       (თქმა)

70.spend  spent                   spent          (დროის გატარება; ფულის დახარჯვა)

71.stand    stood                   stood         (დგომა)

72.swim    swam                    swum       (ცურვა)

73.take      took                      taken         (აღება)

74.teach  taught                   taught        (სწავლება)

75.tear     tore                        torn            (დახევა)

76.tell       told                       told             (თქმა)

77.think   thought               thought      (ფიქრი)

78.throw  threw                   thrown       (გადაგდება)

79.understand                    understood          understood  (გაგება)

80.wake    woke                  woken         (გაღვიძება)

81.wear   wore                    worn            (ტარება)

82.win     won                      won             (მოგება)

83.write  wrote                   written         (დაწერა)