ბრიტანული იუმორი/British Humour

‘Polite’ Man

On a crowded bus, one man saw that another man had his eyes closed.          
“What’s the matter? Are you sick?” he asked.                                                         
“No, I’m okay. It’s just that I hate to see old ladies standing.”

Words                                                                                                                            
crowded – (ხალხით) გადაჭედილი
“What’s the matter”? – რა მოხდა
sick – ავადმყოფი
I hate – მეზიზღება,მძულს

source: iteslj.org


NASA and Russians

When NASA started sending up astronauts, they quickly discovered that ballpoint pens would not work at zero gravity.

To solve the problem, NASA spent a decade and $12 billion developing a pen that wrote at zero gravity, upside down, underwater, on almost any surface including glass and at temperatures ranging from below freezing to 300C. The Russians used a pencil.

Words
ballpoint pens – ბურთულიანი კალმები
zero gravity – ნულოვანი მიზიდულობა
a decade – დეკადა, ათი წელი
upside down – ქვემოდან ზემოთ
underwater – წყლის ქვეშ

source: http://www.dailymail.co.uk

ასევე იხილეთ ინგლისური ენის შესწავლა A2 დონის ტექსტებით