წესიერი ზმნები ინგლისურ ენაში

წესიერი ზმნები ინგლისურ ენაში

Infinitive  Simple Past  Past Participle

Accept      Accepted    Accepted   მიღება
Achieve    Achieved    Achieved   მიღწევა
Add          Added         Added       დამატება
Admire    Admired    Admired    თაყვანისცემა
Admit      Admitted   Admitted   აღიარება; დაშვება
Adopt      Adopted     Adopted     შვილება
Advise     Advised      Advised   რჩევის მიცემა
Agree      Agreed        Agreed     დათანხმება
Allow      Allowed       Allowed   ნების დართვა
Announce  Announced  Announced  გამოცხადება
Appreciate Appreciated   Appreciated დაფასება
Approve    Approved     Approved   მოწონება
Argue         Argued         Argued       კამათი
Arrive        Arrived         Arrived       ჩამოსვლა
Ask            Asked             Asked        შეკითხვა
Assist        Assisted         Assisted    დახმარება
Attack       Attacked        Attacked   თავდასხმა

B

Bake          Baked             Baked          გამოცხობა
Beg            Begged           Begged        თხოვნა
Behave     Behaved         Behaved     მოქცევა
Boil           Boiled             Boiled         ადუღება
Borrow     Borrowed      Borrowed   სესხება
Brush        Brushed         Brushed      გახეხვა
Bury          Buried            Buried        დამარხვა

C

Call            Called         Called   დარეკვა; უწოდებს
Challenge  Challenged Challenged გამოწვევა
Change   Changed     Changed   შეცვლა
Chase      Chased        Chased     გამოდევნება
Cheat      Cheated      Cheated   მოტყუება
Cheer      Cheered      Cheered მოწონება (ხმამაღლა)
Chew       Chewed       Chewed    დაღეჭვა
Clap         Clapped      Clapped    ტაშის დაკვრა
Clean       Cleaned      Cleaned     გაწმენდა
Collect     Collected    Collected   მოგროვება
Compare   Compared      Compared შედარება
Complain  Complained   Complained ჩივილი
Confess    Confessed        Confessed    აღიარება
Construct  Constructed   Constructed აგება
Control    Controlled     Controlled   გაკონტროლება
Copy         Copied      Copied  ასლის გადაღება
Count        Counted     Counted    დათვლა
Create       Created      Created      შექმნა
Cry            Cried           Cried          ტირილი
Cycle         Cycled        Cycled  ველოსიპედით სეირნობა

D

Damage     Damaged     Damaged    დაზიანება
Dance        Danced         Danced       ცეკვა
Deliver      Delivered      Delivered   მოტანა
Destroy     Destroyed     Destroyed  დანგრევა
Divide       Divided         Divided      დაყოფა
Drag          Dragged        Dragged     თრევა

E

Earn   Earned    Earned   გამომუშავება
Employ    Employed   Employed   დასაქმება
Encourage Encouraged Encouraged გამხნევება
Enjoy    Enjoyed   Enjoyed  სიამოვნების მიღება
Establish Established  Established  დაფუძნება
Estimate  Estimated    Estimated  გამოთვლა
Exercise   Exercised     Exercised   ვარჯიში
Expand    Expanded    Expanded   გაფართოება
Explain    Explained    Explained   ახსნა

F

Fry   Fried   Fried  ზეთში, ცხიმში შეწვა

G
Gather    Gathered      Gathered  შეკრება
Greet      Greeted         Greeted     მისალმება
Guess      Guessed       Guessed     მიხვედრა

H
Harass    Harassed     Harassed   გატანჯვა
Hate        Hated           Hated         სიძულვილი
Help        Helped         Helped       დახმარება
Hope       Hoped          Hoped        იმედის ქონა

I
Identify  Identified  Identified  იდენტიფიცირება
Interrupt  Interrupted  Interrupted შეწყვეტინება
Introduce Introduced    Introduced  წარდგენა
Irritate Irritated Irritated გაღიზიანება

J
Joke    Joked     Joked     ხუმრობა
Jump  Jumped Jumped  ხტომა

K
Kick    Kicked   Kicked   წიხლის დატყმა
Kill      Killed     Killed    მოკვლა
Kiss     Kissed    Kissed  კოცნა

L
Laugh   Laughed  Laughed   სიცილი
Lie         Lied         Lied           ტყუილის თქმა
Like       Liked      Liked          მოწონება
Listen   Listened Listened     მოსმენა
Love      Loved     Loved          სიყვარული

M
Marry      Married      Married      დაქორწინება
Measure Measured    Measured   გაზომვა
Move       Moved         Moved        გაადგილება
Murder  Murdered Murdered  განზრახ მოკვლა

N
Need  Needed  Needed   საჭიროება

O
Obey     Obeyed    Obeyed      მორჩილება
Offend  Offended Offended   შეურაცხყოფა
Offer     Offered    Offered      შეთავაზება
Open Opened Opened            გახსნა

P
Paint    Painted   Painted      შეღებვა; დახატვა
Park     Parked    Parked       პარკირება
Phone  Phoned   Phoned      დარეკვა
Pick      Picked     Picked       აღება
Play      Played     Played       თამაში
Pray     Prayed     Prayed      ლოცვა
Print    Printed    Printed     დაბეჭდვა
Pull      Pulled      Pulled       მოქაჩვა
Punch  Punched Punched   მუშტის კვრა
Punish Punished Punished  დასჯა
Purchase  Purchased  Purchased  შესყიდვა
Push    Pushed   Pushed      ხელისკვრა

Q
Question Questioned Questioned  დაკითხვა

R
Race    Raced        Raced      რბოლა
Relax   Relaxed    Relaxed   დასვენება
Remember Remembered Remembered  ახსოვს
Reply     Replied     Replied   პასუხის გაცემა
Retire    Retired      Retired   პენსიაზე გასვლა
Return  Returned Returned  დაბრუნება
Rub      Rubbed    Rubbed     სრესა; ზელა

S
Scold      Scolded    Scolded       დატუქსვა
Select     Selected   Selected      შერჩევა
Smoke   Smoked   Smoked       მოწევა
Snore    Snored     Snored          ხვრინვა
Stare     Stared      Stared   დაჟინებით მზერა
Start      Started     Started        დაწყება
Study    Studied    Studied        სწავლა

T
Talk       Talked       Talked          საუბარი
Thank   Thanked    Thanked მადლობის გადახდა
Travel   Travelled    Travelled     მოგზაურობა
Trouble  Troubled  Troubled      შეწუხება
Type   Typed  Typed   ტექსტის აკრეფა

U
Use  Used      Used      გამოყენება

V
Visit  Visited   Visited  სტუმრობა

W
Wait    Waited      Waited     მოცდა, ლოდინი
Walk   Walked     Walked     ფეხით სეირნობა
Want   Wanted    Wanted    სურვილი, ნდომა
Warn  Warned    Warned    გაფრთხილება
Wink   Winked    Winked    თვალის ჩაკვრა
Worry Worried   Worried   შფოთვა

Y
Yell   Yelled   Yelled   კივილი, ყვირილი

ასევე იხილეთ არაწესიერი ზმნები ინგლისურ ენაში