ინგლისურში ესეისთვის საჭირო სიტყვები

ზოგადი

In order to – იმისათვის რომ…

In other words – სხვა სიტყვებით… (სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ).

To put it another way – სხვაგვარად რომ ვთქვათ…

Furthermore – უფრო მეტიც…

Example: “Furthermore, there is evidence to suggest that…”

What’s more – უფრო მეტიც… (მსგავსია სიტყვების “moreover” და “furthermore”).

Example: “What’s more, this isn’t the only evidence that supports this hypothesis.”

მსგავსება

Likewise – მსგავსად (გამოიყენება, როცა გსურთ ისაუბროთ რაღაცაზე, რაც  უკვე ნახსენებ საკითხთან თანხმობაშია).

Example: “George believes X. Likewise, Anne argues compellingly in favour of this point of view.”

Similarly – მსგავსად… (მსგავსია სიტყვის Likewise).

Example: “They at the time reacted with shock to Beethoven’s new work, because it was very different to what they were used to. Similarly, we have a tendency to react with surprise to the unfamiliar.”

დამატება

As well as – ისევე როგორც… (როგორც წესი, წინადადების ბოლოს).

Example: “Scholar A argued that this was due to X, as well as Y.”

Not only… but also – არა მხოლოდ… არამედ ასევე.

Example: “Not only did Anne have the honour of being the first to open the summit, but she was also appointed as a director of a new company”.

ახსნა

Therefore – ამიტომ, შესაბამისად…


კონტრასტის ჩვენება

However – თუმცა… (წინადადების დასაწყისში ან შუაში).
Example: “Scholar A thinks this. However, Scholar B reached a different conclusion.”

On the other hand -მეორე მხრივ…

Example: “George seems quite angry. On the other hand, he has a reason for it: his neighbour broke his window”.

მაგალითის მოყვანა

For instance – მაგალითად…
For example – მაგალითად…


შეჯამება

In conclusion – დასკვნის სახით…
To sum up – რომ შევაჯამოთ…

To summarize – რომ შევაჯამოთ…