გერმანული ენის გრამატიკა. არტიკლი

გერმანულ ენაში, არტიკლი დგას არსებითი სახელის წინ. იგი გამოხატავს არსებითი სახელის სქესს, რიცხვსა და ბრუნვას

არსებითი სახელი ორგვარია: განსაზღვრული  არტიკლი (der bestimmte Artikel) და განუსაზღვრელი არტიკლი (der unbestimmte Artikel).

არტიკლი არ ითარგმნება. 

განსაზღვრული არტიკლი

Kasus

ბრუნვა

Mask.

მამრ.

Fem.

მდედრ.

Neut.

საშ.

Plural

მრავლ.

Der Nominativ

სახელობითი

der

die

das

die

Der Akkusativ

ბრალდებითი

den

die

das

die

Der Dativ

მიცემითი

dem

der

dem

den

Der Genitiv

ნათესაობითი

des

der

des

der

 

განუსაზღვრელი არტიკლი

Kasus

ბრუნვა

Mask.

მამრ.

Fem.

მდედრ.

Neut.

საშუალ.

Plural

მრავლ.

Der Nominativ

სახელობითი

ein (a)

eine (a)

ein

Der Akkusativ

ბრალდებითი

einen

eine

ein

Der Dativ

მიცემითი

einem

einer

einem

Der Genitiv

ნათესაობითი

eines

einer

eines

 

განსაზღვრული არტიკლის გამოყენება

სახელობითი ბრუნვა (Der Nominativ)

 • Der Mann lebt in Berlin.
 • Die Frau geht spazieren.
 • Das Kind spielt.
 • Die Freunde treffen sich.

ბრალდებითი ბრუნვა (Der Akkusativ)

 • Die Frau trifft den Mann.
 • Die Frau isst die Schokolade.
 • Das Kind sieht das Auto.

მიცემითი ბრუნვა (Der Dativ)

 • Ich (სუბიექტი) schenke dem Mann (არაპირდაპირი ობიექტი) ein Auto (პირდაპირი ობიექტი).
 • Das Kind (სუბიექტი) gibt der Mutter (არაპირდაპირი ობიექტი) einen Kuss (პირდაპირი ობიექტი).
 • Du (სუბიექტი) schreibst dem Mädchen (არაპირდაპირი ობიექტი) einen Brief (პირდაპირი ობიექტი).

ნათესაობითი ბრუნვა (Der Genitiv)

 • Das ist die Kaffeetasse des Regisseurs.
 • Das ist der Hut der Schauspielerin.
 • Das sind die Drehbücher des Kamerateams.
 • Das sind die Mikrofone der Tonassistenten.

 

ასევე იხილეთ  ტესტი გერმანული ენის გრამატიკაში. წინდებულები 

                            გერმანული ენის შესწავლა A2 დონის ტექსტებით 

                            წინდებულიანი ზმნები გერმანულ ენაში               

                            ანტონიმები გერმანულ ენაში

© ამ მასალის გავრცელება ან გამოყენება დაუშვებელია ქართულ-გერმანულ აკადემიის წერილობითი ნებართვის გარეშე: info.gguni@gmail.com.