“მამაო ჩვენო” ქართულად და გერმანულად

ლოცვა “მამაო ჩვენო” ქართულ და გერმანულ ენებზე

გერმანული ენის შესწავლა

ქრისტიანებისთვის ეს მთავარი ლოცვა, ახალ აღთქმაში მოცემულია მათეს და ლუკას სახარებებში.

 

გერმანულ ვარიანტში გამოყენებულია:

ა) ლუთერის ბიბლიის 2017 წლის გამოცემა;

ბ) ბიბლიის თანამედროვე თარგმანი (BasisBibel);

გ) ჟენევის ბიბლიის ახალი თარგმანი (Neue Genfer Übersetzung (NGUE).

 

მათეს სახარება
თავი მეექვსე

მამაო ჩვენო

ახალი ქართულით

9 მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყოს სახელი შენი.

10 მოვიდეს სუფევა შენი, იყოს ნება შენი, როგორც ცაში, ისე ქვეყანაზედაც.

11 პური ჩვენი არსობისა მოგვეც ჩვენ დღეს.

12 და მოგვიტევე ჩვენი ვალები, როგორც ჩვენ მივუტევებთ ჩვენს მოვალეთა.

13 და ნუ შეგვიყვან ჩვენ განსაცდელში, არამედ გვიხსენ ბოროტისაგან, რადგან შენია სუფევა და ძალი და დიდება უკუნისამდე. ამინ.

 

ძველი ქართულით

9 მამაო ჩუენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი,

10 მოვედინ სუფევაჲ შენი, იყავნ ნებაჲ შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქუეყანასა ზედა.

11 პური ჩუენი არსობისაჲ მომეც ჩუენ დღეს

12 და მომიტევენ ჩუენ თანა-ნადებნი ჩუენნი, ვითარცა ჩუენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩუენთა,

13 და ნუ შემიყვანებ ჩუენ განსაცდელსა, არამედ მიჴსნენ ჩუენ ბოროტისაგან, რამეთუ შენი არს სუფევაჲ და ძალი და დიდებაჲ საუკუნეთა მიმართ. ამენ.

 

ახალი აღთქმა
ლუკას სახარება
თავი მეთერთმეტე

ახალი ქართულით

2 მამაო ჩვენო, რომელიც ხარ ცათა შინა, წმიდა იყოს სახელი შენი; მოვიდეს სუფევა შენი; იყოს ნება შენი როგორც ცაში, ისე ქვეყანაზედაც.

3 პური ჩვენი არსობისა მოგვეც ჩვენ ყოველდღე.

4 და მოგვიტევე ჩვენ ცოდვები ჩვენი, რადგან ჩვენც მივუტევებთ ყველა მოვალეს ჩვენსას. და ნუ შეგვიყვან ჩვენ საცდუნებელში, არამედ გვიხსენ ბოროტისაგან.

 

ძველი ქართულით

2 მამაო ჩუენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევაჲ შენი, იყავნ ნებაჲ შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქუეყანასა ზედა.

3 პური ჩუენი არსობისაჲ მომეც ჩუენ დღითი-დღედ.

4 და მომიტევენ ჩუენ ცოდვანი ჩუენნი, და რამეთუ ჩუენცა მიუტევებთ ყოველთა თანა-მდებთა ჩუენთა, და ნუ შემიყვანებ ჩუენ განსაცდელსა, არამედ მიჴსნენ ჩუენ ბოროტისაგან.

 

Lutherbibel 2017 (LU17)

Matthäus 6

Das Vaterunser 

Unser Vater im Himmel!
Dein Name werde geheiligt.

10 Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe
wie im Himmel so auf Erden.

11 Unser tägliches Brot gib uns heute.

12 Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

13 Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.

[Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.]

 

BasisBibel (BB)

Matthäus 6

Das Vaterunser 

Unser Vater im Himmel,
dein Name soll geheiligt werden.
10Dein Reich soll kommen.
Dein Wille soll geschehen.
Wie er im Himmel geschieht,
so soll er auch auf der Erde Wirklichkeit werden.
11Gib uns heute unser tägliches Brot.
12Und vergib uns unsere Schuld –
so wie wir denen vergeben haben,
die an uns schuldig geworden sind.
13Und stell uns nicht auf die Probe,
sondern rette uns vor dem Bösen.

 

BasisBibel (BB)

Matthäus 6

Das Vaterunser 

Unser Vater im Himmel!
Dein Name werde geheiligt,
10 dein Reich komme,
dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht.
11 Gib uns heute unser tägliches Brot.
12 Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden.
13 Und lass uns nicht in Versuchung geraten,
sondern errette uns vor dem Bösen

 

Lutherbibel 2017 (LU17)

Lukas 11

Das Vaterunser 

Vater!
Dein Name werde geheiligt.
Dein Reich komme.

3 Gib uns unser täglich Brot Tag für Tag

4 und vergib uns unsre Sünden;
denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird.
Und führe uns nicht in Versuchung.

 

BasisBibel (BB)

Lukas 11

Das Vaterunser 

Vater, dein Name soll geheiligt werden.
Dein Reich soll kommen.

3 Gib uns heute unser tägliches Brot.

4 Und vergib uns unsere Schuld –
denn auch wir vergeben allen,
die an uns schuldig werden.
Stell uns nicht auf die Probe.

 

Neue Genfer Übersetzung (NGUE)

Lukas 11

Das Vaterunser 

Vater,
dein Name werde geheiligt.
Dein Reich komme.

3 Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen.
4 Und vergib uns unsere Sünden;
auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist.
Und lass uns nicht in Versuchung geraten.

 

ასევე იხილეთ: შეისწავლეთ გერმანული ენა სიმღერებით

 

წყაროები:

  1. https://www.orthodoxy.ge/tserili/gadasatseri/akhali/mate/mate-6.htm
  2. https://www.orthodoxy.ge/tserili/gadasatseri/akhali/luka/luka-11.htm
  3. https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/MAT.6/Matth%C3%A4us-6
  4. https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/BB/MAT.6/Matth%C3%A4us-6
  5. https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/NGUE/MAT.6/Matth%C3%A4us-6
  6. https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/LUK.11/Lukas-11
  7. https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/BB/LUK.11/Lukas-11
  8. https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/NGUE/LUK.11/Lukas-11