პიროვნების დამახასიათებელი დადებითი ზედსართავები ინგლისურში

Positive Personality Adjectives – პიროვნების დამახასიათებელი დადებითი ზედსართავები

* ტრანსკრიფციაში გამოყენებულია გამოთქმის ბრიტანული ვარიანტი.

A

Active- აქტიური
Adaptable /əˈdæp.tə.bəl/ შემგუებელი
Adventurous – თავგადასავლის მოყვარული
Affable /ˈæf.ə.bəl/ – გულითადი
Amiable /ˈeɪ.mi.ə.bəl/ სასიამოვნო და მეგობრული
Amicable /ˈæm.ɪ.kə.bəl/ – მეგობრული
Amusing /əˈmjuː.zɪŋ/ – თავშესაქცევი, გამრთობი

B
Brave – მამაცი
Bright /braɪt/ – გონიერი

C
Calm  – მშვიდი
Careful -ფრთხილი
Charming -მომხიბვლელი
Communicative – კომუნიკაბელური
Compassionate /kəmˈpæʃ.ən.ət/ – შემბრალებელი, თანამგრძნობი
Conscientious /ˌkɒn.ʃiˈen.ʃəs/ – მონდომებული; სინდისიერი
Considerate /kənˈsɪd.ər.ət/ – კეთილი და დამხმარე; მზრუნველი
Courageous /kəˈreɪ.dʒəs/ – მხნე
Courteous  /ˈkɜː.ti.əs/-თავაზიანი
Creative – შემოქმედებითი

D
Determined – მიზანდასახული
Diligent – ბეჯითი
Diplomatic – დიპლომატიური
Discreet /dɪˈskriːt/ – ფრთხილი
Dynamic – დინამიკური

E
Empathetic /ˌem.pəˈθet.ɪk/- ემპათიური, თანამგრძნობი
Energetic /ˌen.əˈdʒet.ɪk/ – ენერგიული

F
Faithful /ˈfeɪθ.fəl/ – ერთგული
Fearless – უშიშარი
Friendly – მეგობრული
Funny – იუმორისტული; სასაცილო

G
Generous – გულუხვი
Gentle – რბილი
Good – კარგი
Gregarious /ɡrɪˈɡeə.ri.əs/-ხალხთან ყოფნის მოყვარული

H
Helpful – დამხმარე
Honest – პატიოსანი
Hopeful – იმედიანი
Humble /ˈhʌm.bəl – თავმდაბალი
Humorous /ˈhjuː.mə.rəs/ – იუმორის მქონე

I
Imaginative /ɪˈmædʒ.ɪ.nə.tɪv/- ორიგინალური იდეების, წარმოსახვის მქონე
Intelligent  /ɪnˈtel.ɪ.dʒənt/- გონიერი
Intuitive – ინტუიციური
Inventive /ɪnˈven.tɪv/ – გამომგონებელი

J
Joyful /ˈdʒɔɪ.fəl/ – ძალიან ბედნიერი

K

Kind – კეთილი

L
Loving – მოყვარული
Loyal – ერთგული
Lucky – იღბლიანი

M
Mature – მომწიფებული
Motivated – მოტივირებული

N
Neat /niːt/ – ფაქიზი
Nice – სასიამოვნო

O
Optimistic – ოპტიმისტური

P
Passionate  /ˈpæʃ.ən.ət/ – სულისკვეთების მქონე; ვნებიანი
Patient – მომთმენი
Plucky /ˈplʌk.i/ – მამაცი
Polite  – ზრდილობიანი
Popular – პოპულარული
Powerful – ძლიერი
Practical – პრაქტიკული

R
Rational – რაციონალური
Realistic – რეალისტი
Reliable – სანდო
Resourceful /rɪˈzɔː.sfəl/ – მარჯვე
Romantic – რომანტიკული

S
Sensible – საზრიანი
Sincere – გულწრფელი
Smart – (mainly US)  გონებამახვილი
Sociable  /ˈsəʊ.ʃə.bəl/- ხალხთან ურთიერთობის მოყვარული
Sympathetic  /ˌsɪm.pəˈθet.ɪk/ – თანამგრძნობი

T
Tidy – სუფთა
Understanding – გამგები
Willing /ˈwɪl.ɪŋ/ – მზადმყოფი; მსურველი
Wise – ბრძენი
Witty – მახვილგონიერი

© აღნიშნულ სტატიაში მოყვანილი მასალის მთლიანად ან ნაწილობრივ გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ ინდივიდუალური სასწავლო მიზნებისთვის (ენის შესწავლა და ა.შ.). მასალის გამოყენება კომერციული ან სხვა სახის მიზნებისთვის საჭიროებს ქართულ-გერმანული აკადემიის თანხმობას (მოგვწერეთ info.gguni@gmail.com). ნებართვის მიღების შემდეგ,  კომერციული ან სხვა სახის გამოყენების შემთხვევაში, აუცილებლად უნდა მიეთითოს ქართულ-გერმანულ აკადემია როგორც წყარო (ამობეჭდილი მასალის გამოყენებისას, ნათლად უნდა ჩანდეს ქართულ-გერმანული აკადემიის დასახელება. ხოლო ელექტრონულ მატარებელზე, მასალაზე ან ვებსაიტზე განთავსებისას, მითითებული უნდა იყოს ქართულ-გერმანული აკადემიის ამ კონკრეტული სტატიის ვებგვერდის ბმული ან ქართულ-გერმანული აკადემიის მისამართი: gguni.ge). ამ პირობებისდაუცველობა ჩაითვლება შესაბამისი კანონმდებლობის დარღვევად.

მადლობა, რომ სარგებლობთ ჩვენი საიტით.