ჭდე: გერმანული ენის გრამატიკა

წინდებულიანი ზმნები გერმანულ ენაში

Mit Akkusativ                   ქართულად                          Beispielsatz
Infinitiv
achten auf                           ყურადღების მიქცევა          Worauf sollte man bei der Berufswahl achten?
ankommen auf                    დამოკიდებულია                  Es kommt auf die persönlichen Interessen an.

Read Full Article

გერმანული ენის გრამატიკა. არტიკლი

გერმანულ ენაში, არტიკლი დგას არსებითი სახელის წინ. იგი გამოხატავს არსებითი სახელის სქესს, რიცხვსა და ბრუნვას.  არსებითი სახელი ორგვარია: განსაზღვრული  არტიკლი (der bestimmte Artikel) და განუსაზღვრელი არტიკლი (der unbestimmte Artikel). არტიკლი არ ითარგმნება.  განსაზღვრული არტიკლი Kasus ბრუნვა Mask. მამრ. Fem. მდედრ. Neut. საშ. Plural მრავლ. Der Nominativ სახელობითი der die das die Der Akkusativ ბრალდებითი den […]

Read Full Article