ხილის სიტყვები ინგლისურში

სტატიაში მოცემულია ხილის სიტყვები ინგლისურ ენაში. გამოყენებულია გამოთქმის ბრიტანული ვარიანტი კემბრიჯის უნივერსიტეტის ონლაინ ლექსიკონის მიხედვით.

 

Apple /ˈæp.əl/ – ვაშლი
Apricot /ˈeɪ.prɪ.kɒt/ – გარგარი
Avocado /ˌæv.əˈkɑː.dəʊ/ – ავოკადო

Banana /bəˈnɑː.nə/ – ბანანი
Blackberry /ˈblæk.bər.i/ – მაყვალი
Blackcurrant /ˌblækˈkʌr.ənt/ – შავი მოცხარი
blood orange /ˈblʌd ˌɒr.ɪndʒ/ – ფორთოხალი (წითელი შიგთავსით)
Blueberry /ˈbluːˌbər.i/- მოცვი
Breadfruit/ˈbred.fruːt/- პურის ხილი

Cantaloupe /ˈkæn.tə.luːp/ -ნესვის სახეობა
Cherry /ˈtʃer.i/ – ალუბალი
Citrus /ˈsɪt.rəs/ – ციტრუსი
Coconut /ˈkəʊ.kə.nʌt/ – ქოქოსი
Cranberry /ˈkræn.bər.i/ – წითელი მოცვი

Date /deɪt/-ფინიკი
Dragon fruit /ˈdræɡ.ən ˌfruːt/-დრაკონის ხილი

Grape /ɡreɪp/ – ყურძენი
Grapefruit /ˈɡreɪp.fruːt/-გრეიფრუტი
Guava /ˈɡwɑː.və/ – გუავა
Gooseberry /ˈɡʊz.bər.i/- ხურტკმელი

Fig /fɪɡ/- ლეღვი

Jackfruit /ˈdʒæk.fruːt/ – ჯეკფრუტი

Kiwi /ˈkiː.wiː/ – კივი
Kumquat /ˈkʌm.kwɒt/-კუმქვატი (ფორთოხლის მსგავსია)

Lemon /ˈlem.ən/ – ლიმონი
Lime /laɪm/ – ლაიმი
Lingonberry /ˈlɪŋ.ɡənˌbər.i/ – ლინგონბერი

Mandarin /ˈmæn.dər.ɪn/- მანდარინი
Mango /ˈmæŋ.ɡəʊ/-მანგო
Melon /ˈmel.ən/-ნესვი
Mulberry /ˈmʌl.bər.i/ – თუთა

Nectarine /ˈnek.tər.iːn/-ვაშლატამა

Olive /ˈɒl.ɪv/-ზეთისხილი
Orange /ˈɒr.ɪndʒ/ – ფორთოხალი

Papaya /pəˈpaɪ.ə/ – პაპაია
Passion fruit /ˈpæʃ.ən ˌfruːt/- ვნების ნაყოფი
Peach /piːtʃ/ – ატამი
Pear /peər/ – მსხალი
Persimmon /pəˈsɪm.ən/-ხურმა
Pineapple /ˈpaɪnˌæp.əl/ – ანანასი
Plantain /ˈplæn.tɪn/-ბანანის მსგავსი ხილი მწვანე კანით
Plum /plʌm/- ქლიავი
Pomegranate /ˈpɒm.ɪˌɡræn.ɪt/- ბროწეული
Pomelo /ˈpɒm.ɪ.ləʊ/-პომელო (გრეიფრუტის მსგავსი ციტრუსი, თუმცა
უფრო ტკბილი და დიდი)

Pumpkin /ˈpʌmp.kɪn/ – გოგრა

Quince /kwɪns/ – კომში

Raspberry /ˈrɑːz.bər.i/ – ჟოლო

Starfruit /ˈstɑː.fruːt/-კარამბოლა
Strawberry /ˈstrɔː.bər.i/ – მარწყვი

Tamarind /ˈtæm.ər.ɪnd/-თამარინდი
Tangerine /ˌtæn.dʒəˈriːn/-მანდარინის ნაირსახეობა  (მოწითალო
ფერისა და დიდი ზომის)

Watermelon /ˈwɔː.təˌmel.ən/- საზამთრო

Lychee /ˈlaɪ.tʃiː/ – ლიჩი

ასევე იხილეთ ანტონიმები ინგლისურ ენაში