ფრაზული ზმნები ინგლისურ ენაში

ფრაზული ზმნები საკმაოდ ხშირად გამოიყენება ინგლისურ ენაში, განსაკუთრებით, არაფორმალურ სიტუაციაში. ის შედგება ზმნისგან და ნაწილაკისგან/ნაწილაკებისგან (წინდებული ან ზმნიზედა).

 

Verb + for
გამოხატავს მიზანს ან საფუძველს. მაგალითად:

apologize for-ბოდიშის მოხდა. David never apologizes for his behavior.
ask for-თხოვნა. The student asked for a pencil.
beg for-თხოვნა. The man begged for a second chance.
care for-არ ანაღვლებს, ადარდებს. I don’t care for salads.
fight for-ბრძოლა რაღაცისთვის. Many generations of people have fought for freedom.
hope for-იმედის ქონა (რაიმე შესახებ).The family is hoping for a miracle.
long for-დიდი სურვილის ქონა. The man longed for the days of his youth.
pay for-გადახდა. Who’s going to pay for these tickets?
provide for-უზრუნველყოფა. Parents are expected to provide for their children.
search for-ძიება (რაღაცის) Did you search for the missing piece yet?”
wait for– ლოდინი (რაღაცის). I’m waiting for the bus.
wish for– სურვილის ქონა. Some people wish for nothing but fame.
work for– მუშაობა (ვიღაცისთვის). She works for the government.

 

Verb + to
აღნიშნავს მიმართულებას (პირდაპირ ან გადატანითი მნიშვნელობით) ან ადამიანებსა და საგნებს შორის კავშირებს. მაგალითად:

adjust to – მორგება, შეთანადება. You’ll adjust to your new school in no time.
belong to-ეკუთვნის (ვინმეს/რაიმეს). The wallet belongs to that woman over there.
travel to-მოგზაურობა სადმე. I am traveling to England tomorrow.
listen to-რაღაცის/ვინმეს მოსმენა. Grace is listening to music in her room.
go to-სადმე წასვლა.  Anthony, please go to the back of the classroom.
respond to-პასუხის გაცემა. Ann responded to her friend’s email.
talk to-საუბარი ვინმესთან. He talked to the boss for more than an hour.
turn to– გადაშლა, გადასვლა. Turn to page 46 for a diagram of the procedure.

 

Verb + about

ხშირად გამოიყენება მოვლენებთან ან გერუნდთან მიმართებით. მაგალითად:

care about-დარდი (რაღაცის შესახებ). She doesn’t seem to care about going to college.
complain about-დაჩივლება (რაღაცის შესახებ). The boy complained about his early curfew.
forget about-დავიწყება (რაღაცის). I forgot about the wedding reception.
hear about-ინფორმაციის მიღება (რაღაცის შესახებ). Did you hear about the renovation project?
joke about-ხუმრობა (რაღაცის შესახებ). Kim often jokes about her high-pitched voice.
know about-ცოდნა (რაღაცის შესახებ). What do you know about physics?
laugh about-სიცილი (რაღაცის შესახებ). The friends laughed about their terrible luck.
learn about-რაღაცის სწავლა. Ann is learning about film production.
talk about-საუბარი (რაღაცის შესახებ). What are you talking about?
think about-ფიქრი (რაღაცის შესახებ). We’ll need to think about hiring some more staff.
worry about-ღელვა (რაღაცის შესახებ). So many adults worry about getting older.
write about-წერა (რაღაცის შესახებ). George wrote about his day in his journal.

 

Verb + with
ჩვეულებრივ, მიუთითებს კავშირებზე ან ურთიერთობებზე ადამიანებსა და საგნებს შორის. მაგალითად:

agree with-დათანხმება (ვიღაცასთან). I don’t agree with his opinions.
argue with-კამათი (ვიღაცასთან). The two argued with each other for several minutes.
begin with, start with-დაწყება (რაღაცის). Let’s begin with a short quiz.
compare with-შედარება (რაღაცასთან, ვიღაცასთან). How does the restaurant’s soup compare with David’s?
compete with-შეჯიბრება (ვიღაცასთან). David only competes with his counterparts.
cope with-შეგუება (რაღაცასთან). It’s not easy to cope with failure.
disagree with-არდათანხმება (ვიღაცასთან/რაღაცასთან). She disagrees with my suggestion.
meet with-შეხვედრა (ვიღაცასთან). When will you meet with her?

 

Verb + of
გამოიყენება სხვადასხვა ზმნებთან. მაგალითად:

approve of – მოწონება (რაღაცის). George doesn’t approve of David’s behaviour.
consist of – მოიცავს (რაღაცას). Pizza consists of bread, cheese and tomatoes.
dream of – ოცნება (რაღაცის შესახებ). I dream of visiting Asia.
hear of – გაგონება (რაღაცის). Have you heard of this new radio show?
take care of -ზრუნვა (რაღაცაზე/ვიღაცაზე). Who will take care of your dog while you’re away?
think of – ფიქრი (რაღაცაზე/ვიღაცაზე). If you only think of failure, you’ll never succeed.

 

Verb + in
მიანიშნებს ჩართულობაზე ან კავშირებზე ადამიანებსა და საგნებს შორის. მაგალითად:

believe in – რწმენა (რაღაცის/ვიღაცის). The majority of kids believe in Santa Claus.
engage in-ჩართვა (რაღაცაში). Ann wants to engage in political debates.
invest in – ინვესტირება (რაღაცაში). Now is the time to invest in the British economy.
participate in -მონაწილეობა (რაღაცაში). What sports did you participate in in your childhood?
result in– შედეგად მოიტანა. The referee’s mistake resulted in a bad match.
specialize in -სპეციალიზაცია (რაღაცაში). The students can choose to specialize in literature.
succeed in-წარმატების მიღწევა (რაღაცაში). David succeeded in earning a scholarship.

 

Verb + at

გამოიყენება ადგილზე, უნარებზე და რეაქციებზე მითითებისას. მაგალითად:

arrive at – ჩამოსვლა (შენობაში, ადგილზე). He arrived at the hotel in the evening.
excel at – ბრწყინვალედ ფლობა. My child already excels at math and science.
laugh at -დაცინვა. Ann couldn’t stop laughing at David’s joke.
look at – შეხედვა. Look at the board, please.
nod at -თავის დაკვრა. She nodded at her colleagues.
shout at-დაყვირება (ვინმეს მისამართით). He shouted at the hooligans.
smile at -გაღიმება (ვინმეს მისამართით). My little daughter smiles at me when she sees me.
stare at-მიშტერება (ვინმეს). It’s uncomfortable when people stare at you.

 

Verb + on
გამოიყენება სხვადასხვა ზმნებთან. მაგალითად:

agree on– შეთანხმება (რაღაცაზე). The board finally agreed on a solution.
bet on – დანიძლავება (რაღაცაზე). He wouldn’t bet on that happening.
comment on -კომენტარი (რაღაცაზე). The prosecutor briefly commented on the case.
concentrate on -კონცენტრირება. David concentrates on his work.
focus on -ფოკუსირება (რაღაცაზე). I cannot focus on this task.
decide on-გადაწყვეტილების მიღება (რაღაცის შესახებ). Ann eventually decided on her career path.
depend on – დამოკიდებულია (რაღაცაზე/ვიღაცაზე). You can’t depend on her forever.
rely on – 1. დამოკიდებულია (ენდობა). 2. ენდობა. Too many students rely on the internet to write a thesis.
elaborate on – ავითარებს. This paragraph elaborates on thesis statement.
experiment on -ექსპერიმენტი (რაღაცაზე). The new law forbids to experiment on animals.
insist on -მოთხოვნა (რაღაცის). She insisted on joining us.
operate on -ოპერაციის ჩატარება. The young surgeons learn how to operate on people.

 

Verb + from
გამოიყენება წარმოშობის, კავშირის ან კავშირის არქონის აღსანიშნავად. მაგალითად:

benefit from-სარგებლის მიღება (რაღაცისგან). Banks benefit from the economic laws.
come from-წარმოშობა. Ann comes from England.
differ from-განსხვავდება (რაღაცისგან). How does the UK differ from the USA?
escape from-თავის დაღწევა (რაღაცისგან). The war prisoners escaped from the camp.
recover from-აღდგენა, მორჩენა. The girl recovered from her illness.
refrain from-თავის შეკავება. Could you please refrain from screaming?
resign from-გადადგომა. The director resigned from his position after 30 years.
retire from-პენსიაზე გასვლა. She retired from her job last year.
suffer from– ტანჯვა (რაღაცისგან).Many people suffer from insomnia.

ასევე იხილეთ: წესიერი ზმნები ინგლისურ ენაში