ჭდე: ინგლისური ენის გრამატიკა

ფრაზული ზმნები ინგლისურ ენაში

ფრაზული ზმნები საკმაოდ ხშირად გამოიყენება ინგლისურ ენაში, განსაკუთრებით, არაფორმალურ სიტუაციაში. ის შედგება ზმნისგან და ნაწილაკისგან/ნაწილაკებისგან (წინდებული ან ზმნიზედა).

Read Full Article

პიროვნების დამახასიათებელი დადებითი ზედსართავები ინგლისურში

Positive Personality Adjectives – პიროვნების დამახასიათებელი დადებითი ზედსართავები

* ტრანსკრიფციაში გამოყენებულია გამოთქმის ბრიტანული ვარიანტი.

Active- აქტიური
Adaptable /əˈdæp.tə.bəl/ შემგუებელი
Adventurous – თავგადასავლის მოყვარული
Affable /ˈæf.ə.bəl/ – გულითადი
Amiable /ˈeɪ.mi.ə.bəl/ სასიამოვნო და მეგობრული
Amicable /ˈæm.ɪ.kə.bəl/ – მეგობრული
Amusing /əˈmjuː.zɪŋ/ – თავშესაქცევი, გამრთობი…

Read Full Article